ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านสายรุ้ง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-อุทยานเย๋หลิ่ว-ถนนคนเดินซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึก ไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ร้านใบชา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซำจั๋ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-หนานโถว-ตลาดปลา-ศูนย์เครื่องสำอาง-ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง