ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน

เจียอี้-อาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง-MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซำจั๋ง-เจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium-อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง