ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ไถจง หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซานซื่อ ตลาดซีเหมินติง เมืองจีหลง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง