ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านสายรุ้ง-MIHAYARA ICE CREAM-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดปลาไทเป-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ศูนย์เครื่องสำองค์-อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ชอปปิ้งซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง