ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ

วัดพระธาตุเขาน้อย-พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-อุโมงค์ลีลาวดี-วัดพระธาตุช้างค้ำ-ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน-คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง-โค้งหมายเลข3-บ่อเกลือ-สะปัน-หยุดเวลาคาเฟ่-จุดชมวิวสะพานบ้านสะปัน-จุดชุมวิวภูคา1715-ปัว-ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ-วัดภูเก็ต

ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ

รหัส 003-0096
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
31 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานน่านนคร-วัดพระธาตุเขาน้อย-พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-อุโมงค์ลีลาวดี- วัดพระธาตุช้างค้ำ-ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน

07.30น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก

10.00น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานน่านนคร สายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD4312

11.20น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนคร รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) Üพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย

วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลก  ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวัดที่มีความงดงามมากสร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำทรงลังกา สูงตระหง่าน Üสัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

 

วันที่ 2 น่าน-คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง-โค้งหมายเลข3-บ่อเกลือ-สะปัน-หยุดเวลาคาเฟ่-จุดชมวิวสะพานบ้านสะปัน-จุดชุมวิวภูคา1715- ปัว-ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ-วัดภูเก็ต-เมืองน่าน

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) เดินทางสู่เส้นทางสันติสุข-บ่อเกลือ Ü นำท่านแวะ คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจี Ü แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โค้งหมายเลข3 เดินทางสู่Ü อ.บ่อเกลือ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) นำท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขาหนึ่งเดียวในโลก  อัศจรรย์เกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก สะปัน  แวะดื่มด่ำบรรยากาศ ชมวิวธรรมชาติกลางป่าเขา ที่ หยุดเวลาคาเฟ่ จุดชมวิวสะพานบ้านสะปัน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์

แวะชมวิว ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 เดินทางสู่ อำเภอปัว  ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ ให้ท่านอิสระชมวิว จิบเครื่องดื่ม กาแฟ และจิบบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน วัดภูเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม มีระเบียงชมวิวทุ่งนากว้างใหญ่หลังวัด

เย็น : เดินทางกลับสู่ เมืองน่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ที่กาดข่วงเมืองน่านสัมผัสบรรยากาศขันโตกเมืองน่าน

 

วันที่ 3 เมืองน่าน – ท่าอากาศยานน่านนคร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานน่านนครเพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ

11.45น. : บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD4313

12.50น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง หากต้องการซื้อเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท/เที่ยว)โปรดติดต่อบริษัททัวร์แจ้งความประสงค์ก่อนเดินทางอย่างน้อย10วัน
 • ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท
 • ต่างชาติชำระเพิ่ม 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมาและเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
11/12/2021 13/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
เดินทาง 11/12/2021 13/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/12/2021 19/12/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
  เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/11/2022 09/01/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
   เดินทาง 07/11/2022 09/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/01/2022 16/01/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
    เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/01/2022 23/01/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
     เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/01/2022 30/01/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      5,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
      เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       03/02/2022 06/02/2022
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       5,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
       เดินทาง 03/02/2022 06/02/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11/02/2022 13/02/2022
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        5,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
        เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/02/2022 20/02/2022
         การเดินทาง
         Air Asia (FD)
         จำนวน
         ราคา
         5,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
         เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
         *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          11/12/2021 13/12/2021
          Air Asia (FD)
          5,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
          เดินทาง 11/12/2021 13/12/2021
          *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           17/12/2021 19/12/2021
           Air Asia (FD)
           5,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
           เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
           *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            07/11/2022 09/01/2022
            Air Asia (FD)
            5,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
            เดินทาง 07/11/2022 09/01/2022
            *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             14/01/2022 16/01/2022
             Air Asia (FD)
             5,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
             เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
             *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              21/01/2022 23/01/2022
              Air Asia (FD)
              5,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
              เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
              *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               28/01/2022 30/01/2022
               Air Asia (FD)
               5,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
               เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
               *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                03/02/2022 06/02/2022
                Air Asia (FD)
                5,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
                เดินทาง 03/02/2022 06/02/2022
                *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 11/02/2022 13/02/2022
                 Air Asia (FD)
                 5,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
                 เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
                 *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  18/02/2022 20/02/2022
                  Air Asia (FD)
                  5,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
                  เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                  *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   จำนวนการเข้าชม 31 ครั้ง
                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • เดินทางมาเอง
                   • พ.ย.64 - ธ.ค.64
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 40 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,900 บาท
                   รหัส 010-0037
                   3 วัน 2 คืน
                   เดินทางมาเอง
                   เริ่มต้น 3,900 บาท
                   • Thai Smile Airways (WE)
                   • ต.ค.64 - ธ.ค.64
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 59 ครั้ง
                   เริ่มต้น 10,500 บาท
                   • Nok Air (DD)
                   • พ.ย.64 - ธ.ค.64
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 50 ครั้ง
                   เริ่มต้น 7,999 บาท
                   รหัส 013-0015
                   3 วัน 2 คืน
                   Nok Air (DD)
                   เริ่มต้น 7,999 บาท
                   • รถโค้ช
                   • ธ.ค.64
                   • 5 วัน 2 คืน
                   • 14 ครั้ง
                   เริ่มต้น 4,999 บาท
                   รหัส 028-0149
                   5 วัน 2 คืน
                   รถโค้ช
                   เริ่มต้น 4,999 บาท
                   ชื่นชอบ