ทัวร์ปักหมุดเที่ยว...นครนายก

 • วัดมณีวงศ์ ชมความงดงามตระการตาเหมือนหลุดเข้าไปในเมืองบาดาล
 • หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ นิยมขอโชคลาภ
 • พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ชมพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์องค์ใหญ่
 • วัดป่าสว่างบุญ เจดีย์ 500 ยอด”พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่าบุญ”
 • วัดจุฬาภรณ์วนาราม อุโมงค์ทางเดินไม้ไผ่ที่ทอดยาวไปสู่ตัววัด

ทัวร์ปักหมุดเที่ยว...นครนายก

รหัส 018-0100
วันที่เดินทาง
พ.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
1,299 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
34 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ-วัดมณีวงศ์-วัดพราหมณี-พุทธอุทยานมาฆบูชาฯ-วัดป่าสว่างบุญ-วัดจุฬาภาณ์วนาราม- กรุงเทพ

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น. : ออกเดินทางด้วย รถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.นครนายก พร้อมบริการอาหารเช้า(1) บนรถ นำท่านเดินทางสู่ วัดมณีวงศ์ สักการะ “พระรัตนมณีมหาบาดาล” ณ ถ้ำพญานาคเมืองบาดาลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “ถ้ำรัตนมณีมหานครบาดาล” งดงามตระการตาด้วยศิลปกรรมต่างๆ เหมือนหลุดเข้าไปในเมืองบาดาล ทั่วทั้งบริเวณวัด มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมาย แวะสักการะหลวงพ่อปากแดง 443 ปี ที่วัดพราหมณี หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง วัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จังหวัดนครนายก

12.00 น. : อาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินสู่ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับทางขึ้นน้ำตกสาริกาบนพื้นที่ 53 ไร่ แวดล้อมด้วยภูเขา มีสายน้ำไหลผ่าน เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ จะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบ มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลคือวันมาฆะบูชากล่าวคือ เป็น วันจาตุรงคสันนิบาต นำท่านไปสักการะ  วัดป่าสว่างบุญ  สิ่งที่โดดเด่นของวัดป่าสว่างบุญ คือ พระมหาเจดีย์ 500 ยอด

จากนั้น นำชม วัดจุฬาภรณ์วนาราม ที่นี่กลายเป็นที่เที่ยวถ่ายรูปยอดฮิตแห่งใหม่ กับอุโมงค์ทางเดินไม้ไผ่ที่ทอดยาวไปสู่วัด อุโมงค์ไผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เอียงเข้าหากันระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตร จนกลายเป็น อุโมงค์ไผ่เขียวขจีที่ ซุ้มต้นไผ่ มีบรรยากาศคล้ายกับป่าไผ่อาราชิยาม่า ที่ญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นักท่องเที่ยวต่างนิยมมาถ่ายภาพ ถือ เป็นจุดพักผ่อนที่สวยงาม ร่มรื่น

17.00น. : สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
19.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกัน    อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระเต็มจำนวน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,  ชุดสุภาพสำหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัท คืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าจ่ายมา
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15  ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
27/11/2021 27/11/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
1ม299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ปักหมุดเที่ยว…นครนายก
เดินทาง 27/11/2021 27/11/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  27/11/2021 27/11/2021
  รถบัส
  1ม299 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ปักหมุดเที่ยว...นครนายก
  เดินทาง 27/11/2021 27/11/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 34 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • Air Asia (FD)
   • ธ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 31 ครั้ง
   เริ่มต้น 9,999 บาท
   รหัส 003-0067
   3 วัน 2 คืน
   Air Asia (FD)
   เริ่มต้น 9,999 บาท
   • Air Asia (FD)
   • ธ.ค.64 - ม.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 38 ครั้ง
   เริ่มต้น 10,999 บาท
   รหัส 013-0034
   3 วัน 2 คืน
   Air Asia (FD)
   เริ่มต้น 10,999 บาท
   • รถตู้
   • พ.ค.64 - ธ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 23 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,988 บาท
   รหัส 009-0094
   3 วัน 2 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 4,988 บาท
   • รถตู้
   • พ.ย.64 - ธ.ค.64
   • 2 วัน 1 คืน
   • 21 ครั้ง
   เริ่มต้น 3.999 บาท
   ชื่นชอบ