ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ

เฮลซิงกิ อิวาลา อินารี หมู่บ้านอิกลูฟาร์มสนัขฮัสกี้ โรวาเนียมิ ล่าแสงเหนือโรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาครอสเคมิ เรือตัดน้ำแข็ง กวางเรนเดียร์ปอร์โว พักโรงแรมกระจกอีกลู

ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ

รหัส 012-0306
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
115,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
45 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา - เฮงชิงกิ

17.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

21.10 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองเฮงชิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) โดยเที่ยวบินที่QR833/QR173 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา 0030-0130 *.*.*.

วันที่ 2 เฮงชิงกิ - ชมเมือง

07.10 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงกิ(Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์เจ้าของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นครลูกครึ่งที่มีประชากรกว่าสี่แสนคนที่นี่มีทั้งชาวฟินน์และสวีดิช เนื่องจากฟินแลนด์เคยอยู่ในอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมัยพระเจ้าชาร์ของรัสเซีย ได้ทรงขยายอำนาจเข้ามาในฟินแลนด์ และได้ย้ายเมืองหลวงมาตั้งอยู่ที่เฮลซิงกินับแต่นั้นมา…..หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว….

นำท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร์ (Senate Square)จัตุรัสกลางเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเฮลซิงกิอยู่ที่นี่ลานกว้างศูนย์กลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเฮลซิงกิใจกลางเซเนทสแควร์สง่างามโดดเด่นด้วย อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 หนึ่งในกษัตริย์แห่งราชวงศ์โรมานอฟผู้ทรงได้รับการถวายฉายาว่า “ซาร์ผู้ให้อิสรภาพ”

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) อาคารหลังสีขาวที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อยืนอยู่บนเซเนทสแควร์ แต่เดิมเรียกมหาวิหารแห่งนี้ว่า “โบสถ์นิโคลัส” ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งของเมือง ตัวอาคารหลังใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ตัดกับสีเขียวมรกตของหลังคาโดมเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซิงกิที่ไม่ควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเป็นศาสนสถานแห่งคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างด้วยสไตล์นีโอคลาสสิก และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1852ภายหลังมีการบูรณะและสร้างต่อเติมทั้งส่วนของโดมและใต้อาคารมหาวิหาร ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารอุสเปนสกี้ (Uspenski Church) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปีหลังจากนั้นถือเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อแทนความสัมพันธ์ที่มีต่อรัสเซียซึ่งเคยเข้ามาปกครองฟินแลนด์นานเกินกว่า 100 ปี อิสระช้อปปิ้งถนนมานไฮม์ (Manheim Street)เพื่อพบกับศูนย์รวมนานาสินค้าแบรนด์เนมที่มีอยู่ตลอดแนวถนน เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่…..

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 เฮงชิงกิ-อิวาโล-ซาร์ริเซลก้า-หมู่บ้านอิกลู-แคคสลอตทาเนน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

……… น. : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิวาโล่ (IVALO) ประเทศฟินแลนด์โดยสายการบิน finnair

*.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทำการใดๆ ได้ ทุกกรณี *.*.*.

……… น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองอิวาโล่ (IVALO) ประเทศฟินแลนด์หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางผ่านทะเลสาบ inari(39กม.)เขตนี้เป็นเขต lapland ของชาว sami ซึ่งเป็นนชนเผ่าพื้นเมืองทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนี้มีความยาวถึง 80 กม. …

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ริเซลก้า (SAARISELKA) (70กม.)เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน(IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN) (11 กม.)ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม

ค่ำ : *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.

วันที่ 4 แคคสลอตทาเนน - โรวาเนียมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (257กม.)นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) (8 กม.)เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 32 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยู่แถบนี้จะไม่ได้พบกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ……อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย…

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - เคมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมหมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) (350 ม.)ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมในหมู่บ้านซานตาคลอส …….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) (126กม.) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็นที่ประจำการของเรือตัดน้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) และมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่โครเมี่ยมแห่งเดียวในทวีปยุโรป….

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6 เคมิ-ICEBREAKER

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER…เรือ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจำการแล้ว และนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวันว่ายน้ำทะเล ICE SWIMMING ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดย ชุดพิเศษA WATER RIGHT THERMAL SUIT

เที่ยง : *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.

บ่าย : จากนั้นนำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการตะลุยหิมะกับการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่อง เที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง….

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 เคมิ-เฮลชิงกิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

……… น. : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์

*.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทำการใดๆ ได้ ทุกกรณี *.*.*.

……… น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์…หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

18.00 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์ (QR) เที่ยวบินที่ QR308/QR838

วันที่ 8 โดฮา - ประเทศไทย

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 2350-0150 *.*.*.

12.35 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่าตั๋วภายใน *.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทำการใดๆ ได้ ทุกกรณี *.*.*.
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 5. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น
 8. ค่าทิป
 9. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  -ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 40,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
22/01/2022 29/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
115,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
เดินทาง 22/01/2022 29/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26/01/2022 02/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  115,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
  เดินทาง 26/01/2022 02/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   28/01/2022 04/02/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   115,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
   เดินทาง 28/01/2022 04/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/02/2022 15/02/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    115,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
    เดินทาง 08/02/2022 15/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/02/2022 25/02/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     115,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
     เดินทาง 18/02/2022 25/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      23/02/2022 02/03/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      115,500 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
      เดินทาง 23/02/2022 02/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       03/03/2022 10/03/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       115,500 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
       เดินทาง 03/03/2022 10/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/03/2022 25/03/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        115,500 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
        เดินทาง 18/03/2022 25/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24/03/2022 31/03/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         115,500 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
         เดินทาง 24/03/2022 31/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          09/04/2022 16/04/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          125,500 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
          เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           10/04/2022 17/04/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           125,500 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
           เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            11/04/2022 18/04/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            125,500 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
            เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             12/04/2022 19/04/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             125,500 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
             เดินทาง 12/04/2022 19/04/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              22/01/2022 29/01/2022
              115,500 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
              เดินทาง 22/01/2022 29/01/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               26/01/2022 02/02/2022
               115,500 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
               เดินทาง 26/01/2022 02/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                28/01/2022 04/02/2022
                115,500 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                เดินทาง 28/01/2022 04/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 08/02/2022 15/02/2022
                 115,500 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                 เดินทาง 08/02/2022 15/02/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  18/02/2022 25/02/2022
                  115,500 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                  เดินทาง 18/02/2022 25/02/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   23/02/2022 02/03/2022
                   115,500 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                   เดินทาง 23/02/2022 02/03/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    03/03/2022 10/03/2022
                    115,500 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                    เดินทาง 03/03/2022 10/03/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     18/03/2022 25/03/2022
                     115,500 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                     เดินทาง 18/03/2022 25/03/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      24/03/2022 31/03/2022
                      115,500 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                      เดินทาง 24/03/2022 31/03/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 27,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       09/04/2022 16/04/2022
                       125,500 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                       เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        10/04/2022 17/04/2022
                        125,500 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                        เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         11/04/2022 18/04/2022
                         125,500 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                         เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          12/04/2022 19/04/2022
                          125,500 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ
                          เดินทาง 12/04/2022 19/04/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           จำนวนการเข้าชม 45 ครั้ง
                           Tags ที่เกี่ยวข้อง
                           Share on social networks
                           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                           • ธ.ค.64 - ก.พ.65
                           • 8 วัน 5 คืน
                           • 95 ครั้ง
                           เริ่มต้น 46,999 บาท
                           รหัส 013-0035
                           8 วัน 5 คืน
                           เริ่มต้น 46,999 บาท
                           • Nok Air (DD)
                           • ธ.ค.64 - ม.ค.65
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 59 ครั้ง
                           เริ่มต้น 8,999 บาท
                           • ม.ค.65 - เม.ย.65
                           • 9 วัน 6 คืน
                           • 37 ครั้ง
                           เริ่มต้น 75,900 บาท
                           ชื่นชอบ