ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน

ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน สัมผัสน้ำทะเลใส หาดทรายขาว เกาะสวรรค์แห่งอันดามันขึ้นชื่อทะเลที่สวย 1 ใน 10 ของโลก เช็คอินแหลมพรหมเทพ ตึกชิโนโปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน

รหัส 007-0381
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
33 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – วัดฉลอง – จุดชมวิวกังหันลม – แหลมพรหมเทพ

06.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ THAI VIETJET เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

08.20 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ302 จัดที่นั่งแบบ 3-3 ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

**หมายเหตุ: เที่ยวบินและประเภทเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของทางสายการบิน**

 09.50 น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยรถตู้ VIP เมืองท่องเที่ยวยอดฮิต สำหรับผู้ที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใต้ที่มีความครบและสะดวกสบาย ทั้งที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล

นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตอีกแห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมาวัดแห่งนี้ เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมี และเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)

บ่าย : นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กม.มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายตาม ต้นหญ้าที่พัดพลิ้วด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็ก ๆ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

วันที่ 2 พังงา – ท่าเรือทับละมุ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน – เกาะ 5 – เกาะ 6 – เกาะเมียง (เกาะ 4) – หาดเจ้าหญิง – เกาะบางู (เกาะ 9) – เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) – จุดชมวิวหินเรือใบ – ท่าเรือทับละมุ – ภูเก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น. : เดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ เพื่อเช็คอินรับประทานอาหารว่าง ที่ทางท่าเรือเตรียมรับรอง

08.30 น. : เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือสปีดโบ้ท เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน เดินทางถึงจุดดำน้ำ จุดที่ 1 เกาะ 5 เกาะ 6 อิสระดำน้ำชมปะการัง และปลาสวยงามหลากหลายชนิด หลังจากนั้น นำท่านพักผ่อนบนชายหาดขาวบริสุทธิ์ที่ เกาะเมียง (เกาะ 4) และอิสระถ่ายภาพชมธรรมชาติที่ หาดเจ้าหญิงหรือหาดเล็ก      

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (4) นำท่านออกเดินทางดำน้ำ ณ เกาะบางู (เกาะ 9) เป็นจุดไฮไลท์อีกจุด ของนักดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) เกาะที่เป็นสัญลักษณ์ของสิมิลัน ที่รู้จักในชื่อ โดนัลดัคเบย์ อิสระให้ท่านได้ขึ้นจุดชมวิว หินเรือใบ พักผ่อนถ่ายภาพตามอัธยาศัย

15.00 น. : นำท่านเดินทางจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมความประทับใจ

16.50 น. : เดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนู สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม THE NATURE PHUKET (5)

วันที่ 3 ร้านของฝากพรทิพย์ – ตึกชิโนโปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต – วัดพระผุด – มาดูบัว – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบขนมเต้าส้อ มะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น หมูหยอง เป็นต้น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งกิจกรรมห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวภูเก็ตก็คือการเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนั่นเอง ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพื่อทำเหมืองแร่ ทำให้เกิดเป็นตึกที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มีมากมาย และที่ห้ามพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านสวยงามนั่นเอง โดยย่านเมืองเก่านี้จะสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7) นำท่านสู่ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ในปี พ.ศ.2328 พระเจ้าปะดุง แม่ทัพพม่ายกพลมาตีเมืองถลาง ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพื่อนำกลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใด ก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนต้องล้มเลิก ต่อมาชาวบ้านได้นำทองหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้นนำทุกท่านสัมผัสการวิวสระบัวแสนสวยและมาทานบัววิคตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua Café ที่เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว และลิ้มรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์พื้นเมืองฟิวชั่ว นำทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.30 น. : นำท่านสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

20.00 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ชั้นประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน
 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 3,000 บาทต่อท่าน / 4,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
ช่วงเดินทาง
05/01/2022 07/01/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
12,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
เดินทาง 05/01/2022 07/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/01/2022 09/01/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  13,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
  เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/01/2022 12/01/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   12,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
   เดินทาง 10/01/2022 12/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/01/2022 13/01/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    12,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
    เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14/01/2022 16/01/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     13,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
     เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      18/01/2022 20/01/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      12,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
      เดินทาง 18/01/2022 20/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       19/01/2022 21/01/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       12,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
       เดินทาง 19/01/2022 21/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/01/2022 23/01/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        13,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
        เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24/01/2022 26/01/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         12,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
         เดินทาง 24/01/2022 26/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/01/2022 27/01/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          12,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
          เดินทาง 25/01/2022 27/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           28/01/2022 30/01/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           13,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
           เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            05/02/2022 07/02/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            13,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
            เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             07/02/2022 09/02/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             12,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
             เดินทาง 07/02/2022 09/02/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              08/02/2022 10/02/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              12,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
              เดินทาง 08/02/2022 10/02/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               11/02/2022 13/02/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               13,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
               เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                15/02/2022 17/02/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                12,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 17/02/2022 19/02/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 12,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                 เดินทาง 17/02/2022 19/02/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  18/02/2022 20/02/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  13,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                  เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   21/02/2022 23/02/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   12,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                   เดินทาง 21/02/2022 23/02/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    23/02/2022 25/02/2022
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    12,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                    เดินทาง 23/02/2022 25/02/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     25/02/2022 27/02/2022
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     13,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                     เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      05/01/2022 07/01/2022
                      VietJet Air
                      12,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                      เดินทาง 05/01/2022 07/01/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       07/01/2022 09/01/2022
                       VietJet Air
                       13,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                       เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        10/01/2022 12/01/2022
                        VietJet Air
                        12,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                        เดินทาง 10/01/2022 12/01/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         11/01/2022 13/01/2022
                         VietJet Air
                         12,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                         เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          14/01/2022 16/01/2022
                          VietJet Air
                          13,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                          เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           18/01/2022 20/01/2022
                           VietJet Air
                           12,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                           เดินทาง 18/01/2022 20/01/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            19/01/2022 21/01/2022
                            VietJet Air
                            12,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                            เดินทาง 19/01/2022 21/01/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             21/01/2022 23/01/2022
                             VietJet Air
                             13,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                             เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              24/01/2022 26/01/2022
                              VietJet Air
                              12,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                              เดินทาง 24/01/2022 26/01/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               25/01/2022 27/01/2022
                               VietJet Air
                               12,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                               เดินทาง 25/01/2022 27/01/2022
                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                28/01/2022 30/01/2022
                                VietJet Air
                                13,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 05/02/2022 07/02/2022
                                 VietJet Air
                                 13,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                 เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  07/02/2022 09/02/2022
                                  VietJet Air
                                  12,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                  เดินทาง 07/02/2022 09/02/2022
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   08/02/2022 10/02/2022
                                   VietJet Air
                                   12,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                   เดินทาง 08/02/2022 10/02/2022
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    11/02/2022 13/02/2022
                                    VietJet Air
                                    13,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                    เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     15/02/2022 17/02/2022
                                     VietJet Air
                                     12,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                     เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      17/02/2022 19/02/2022
                                      VietJet Air
                                      12,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                      เดินทาง 17/02/2022 19/02/2022
                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       18/02/2022 20/02/2022
                                       VietJet Air
                                       13,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                       เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        21/02/2022 23/02/2022
                                        VietJet Air
                                        12,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                        เดินทาง 21/02/2022 23/02/2022
                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         23/02/2022 25/02/2022
                                         VietJet Air
                                         12,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                         เดินทาง 23/02/2022 25/02/2022
                                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          25/02/2022 27/02/2022
                                          VietJet Air
                                          13,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์ภูเก็ต พังงา สิมิลัน
                                          เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           จำนวนการเข้าชม 33 ครั้ง
                                           Share on social networks
                                           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                           • รถตู้
                                           • ต.ค.64 - ก.พ.65
                                           • 2 วัน 1 คืน
                                           • 68 ครั้ง
                                           เริ่มต้น 2,499 บาท
                                           รหัส 011-0004
                                           2 วัน 1 คืน
                                           รถตู้
                                           เริ่มต้น 2,499 บาท
                                           • เดินทางมาเอง
                                           • พ.ย.64 - ม.ค.65
                                           • 2 วัน 1 คืน
                                           • 55 ครั้ง
                                           เริ่มต้น 1,899 บาท
                                           รหัส 030-0160
                                           2 วัน 1 คืน
                                           เดินทางมาเอง
                                           เริ่มต้น 1,899 บาท
                                           • Air Asia (FD)
                                           • ก.พ.65 - เม.ย.65
                                           • 3 วัน 2 คืน
                                           • 11 ครั้ง
                                           เริ่มต้น 7,888 บาท
                                           รหัส 003-0391
                                           3 วัน 2 คืน
                                           Air Asia (FD)
                                           เริ่มต้น 7,888 บาท
                                           • เดินทางมาเอง
                                           • พ.ย.64 - ม.ค.65
                                           • 3 วัน 2 คืน
                                           • 54 ครั้ง
                                           เริ่มต้น 3,090 บาท
                                           รหัส 030-0157
                                           3 วัน 2 คืน
                                           เดินทางมาเอง
                                           เริ่มต้น 3,090 บาท
                                           ชื่นชอบ