ทัวร์สเปน

อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส – ประตูชัยอาคาล่า – พลาซ่า มายอร์– มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – มาดริด – พระราชวังหลวง พลาซ่า เดอเอสปาญน่า – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย –บาร์เซโลน่า – โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – ลา รัมบลาส – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส – LA ROCA VILLAGE OUTLET – สนามฟุตบอลแคมป์นู

ทัวร์สเปน

รหัส 013-0281
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
48 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

22.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2 ดูไบ (UAE) – สนามบินมาดริด – อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส – ประตูชัยอาคาล่า – พลาซ่า มายอร์

01.15 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

04.45 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

07.40 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK087  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

13.25 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองมาดริด ประเทศสเปน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

ค่ำ : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

นำท่านชม กรุงมาดริด (MADRID) เมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองลงมาจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน ตั้งอยู่ใจกลางของแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัย ในปีค.ศ.1561 กษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับมาจากเมืองโทเลโด และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่

นำชม อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ซึ่งอยู่ที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (PLAZA DE CIBELES) ซึ่งเป็นวงเวียนสำคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด  ภายในบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารสวยงามและสำคัญประจำอยู่ทั้ง 4 มุม อาทิเช่น ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ที่ทำการใหญ่ไปรษณีย์, ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกา ชมประตูชัยอาคาล่า (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สร้างขึ้นในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ล ที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ (THE BEAR AND THE CHERRY TREE IN MADRID) อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด

จากนั้นนำท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (PLAZA MAYOR OF MADRID) จัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่คราคร่ำไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 3 มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า เดอเอสปาญน่า

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (SEGOVIA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองท่องเที่ยวสำคัญเมืองหนึ่งของสเปน ได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 นำท่านชม รางส่งน้ำโรมัน (ACUEDUCTO DE SEGOVIA) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่แต่อย่างใด และได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปนที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมาดริด

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 4 มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) เมืองหลวงเก่าของสเปน  ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองป้อมน้อย” ในอดีตเมืองแห่งนี้เคยถูกชาวโรมันยึดครองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว ต่จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งโทเลโด (TOLEDO CATHEDRAL) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซวิลญ่า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 สถาปัตยกรรมแบบโกธิก

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านเดินสู่ เมืองวาเลนเซีย (VALENCIA) หรือบาเลนเซีย เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตูเรีย (TURIA RIVER) มีชื่อเสียงในการผลิตส้มบาเลนเซียและมีชายหาดที่สวยงาม และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม, วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสเปน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (VALENCIA CLUB DE FOOTBALL) สโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารข้าวผัดสเปน

วันที่ 5 วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย –บาร์เซโลน่า

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง,ที่ทำการไปรษณีย์,ร้านค้า,สนามสู้วัวกระทิง นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VALENCIA) มหาวิหารใจกลางเมือง เป็นสถาปัตยกรรม แบบผสมผสานแบบโรมาเนส โกธิก และบาร็อค ด้านข้างจะเป็น เอล มิกูเลต (EL MIGUELETE) หอระฆังที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 จากนั้นชมหอคอยเซราโนส กำแพงเมืองเก่า พลาซ่ามาร์ยอร์ อาคารบ้านเรือน และแหล่งพักผ่อนของชาวสเปน

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (COSTA DEL AZAHAR) หรือ ชายฝั่งดอกส้มบาน ตั้งชื่อตามสวนส้มที่ปลูกทั่วที่ราบชายฝั่งและส่งกลิ่นหอมหวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียน

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเป็นเมืองสำคัญอันดับ 2 ของสเปน

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง พิเศษโชว์ระบำฟลาเมงโก้

วันที่ 6 บาร์เซโ ลน่า – โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – ลา รัมบลาส – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส – LA ROCA VILLAGE OUTLET

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO) **

นำท่านเข้าชม โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (LA SAGRADA FAMILIA) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันโตนีโอ เกาดิ สถาปนิกชาวสเปนิช เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่ เสร็จสมบูรณ์

นำท่านเข้าชม ปาร์ค กูเอล (PARQUE GUELL) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีโชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอันโตนีโอ เกาดิ สิ่ง ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมกระเบื้องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติที่มีสีสันตัดกัน ดูโดดเด่น และแปลกตา

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านชม เมืองบาร์เซโลน่า เมืองที่โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยงามของยุคเรเนอซองส์ โดยเฉพาะผลงาน ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อันโตนิโอ เกาดิ (ANTONIO GAUDI) ผ่านชมสถานที่สำคัญๆอาทิ ศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า, อาคาร CASA MILÀ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 เดินเล่นชมบรรยากาศเมือง โดยปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (CHRISTOPHER COLUMBUS) ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 นำท่านดินทางสู่ LA ROCA VILLAGE OUTLET อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมส์ชั้นนำอย่างจุใจ

ค่ำ : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 7 สนามฟุตบอลแคมป์นู – สนามบินบาร์เซโลน่า

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามแคมป์นู (CAMP NOU) ที่มีขนาดใหญ่มากโดยสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 99,000 คน อิสระให้ท่านได้ถ่ายด้านหน้าสนามฟุตบอล พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกที่ MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า

เที่ยง : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า  ประเทศสเปน เพื่อให้ท่านได้ทำ TAX REFUND และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ

15.30 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES เที่ยวบินที่ EK256  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

วันที่ 8 ดูไบ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

00.15  : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

02.50 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES เที่ยวบินที่ EK384  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

12.15 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน EMIRATE AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 EURO ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 5,000บาท)
 • ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO
 • ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย
 • ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 45,900 บาท
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 ยูโร (EURO) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้
ช่วงเดินทาง
28/03/2022 04/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สเปน
เดินทาง 28/03/2022 04/04/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/04/2022 09/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สเปน
  เดินทาง 02/04/2022 09/04/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/04/2022 16/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   69,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สเปน
   เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/04/2022 17/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    69,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สเปน
    เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/04/2022 22/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     59,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สเปน
     เดินทาง 15/04/2022 22/04/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/04/2022 02/05/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      59,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สเปน
      เดินทาง 25/04/2022 02/05/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       08/05/2022 15/05/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       59,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สเปน
       เดินทาง 08/05/2022 15/05/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15/05/2022 22/05/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        59,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สเปน
        เดินทาง 15/05/2022 22/05/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         22/05/2022 29/05/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         59,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สเปน
         เดินทาง 22/05/2022 29/05/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          28/03/2022 04/04/2022
          59,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สเปน
          เดินทาง 28/03/2022 04/04/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           02/04/2022 09/04/2022
           59,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สเปน
           เดินทาง 02/04/2022 09/04/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            09/04/2022 16/04/2022
            69,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สเปน
            เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             10/04/2022 17/04/2022
             69,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สเปน
             เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              15/04/2022 22/04/2022
              59,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สเปน
              เดินทาง 15/04/2022 22/04/2022
              *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               25/04/2022 02/05/2022
               59,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สเปน
               เดินทาง 25/04/2022 02/05/2022
               *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                08/05/2022 15/05/2022
                59,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สเปน
                เดินทาง 08/05/2022 15/05/2022
                *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 15/05/2022 22/05/2022
                 59,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์สเปน
                 เดินทาง 15/05/2022 22/05/2022
                 *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  22/05/2022 29/05/2022
                  59,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์สเปน
                  เดินทาง 22/05/2022 29/05/2022
                  *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   จำนวนการเข้าชม 48 ครั้ง
                   Tags ที่เกี่ยวข้อง
                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • มี.ค.65
                   • 7 วัน 4 คืน
                   • 48 ครั้ง
                   เริ่มต้น 39,999 บาท
                   รหัส 013-0279
                   7 วัน 4 คืน
                   เริ่มต้น 39,999 บาท
                   • ไม่ทราบสายการบิน
                   • ม.ค.65 - ก.พ.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 30 ครั้ง
                   เริ่มต้น 7,500 บาท
                   • รถตู้
                   • ก.พ.65 - พ.ค.65
                   • 2 วัน 1 คืน
                   • 32 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                   รหัส 010-0326
                   2 วัน 1 คืน
                   รถตู้
                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                   • VietJet Air
                   • ม.ค.65 - ก.พ.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 32 ครั้ง
                   เริ่มต้น 11,999 บาท
                   รหัส 007-0382
                   3 วัน 2 คืน
                   VietJet Air
                   เริ่มต้น 11,999 บาท
                   ชื่นชอบ