ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด

ดำน้ำเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์

ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด

รหัส 024-0394
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,590 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
12 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - เขาธงชัย-บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท

06.00 . : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน พร้อมบริหารอาหารกล่องและเครื่องดื่มเย็น ๆ

07.00 . : นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง ระหว่างทางแวะพักอริบทตามปั๊มต่าง ๆ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเฉียวโอชาริมทะเล (2)

13.00 น. : นำคณะเดินทางท่องเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ปลามีทั้งปลาทะเลปลาน้ำจืด  และปลาน้ำกร่อย มีอุโมงค์ใต้น้ำที่ใหญ่และสวยงามมาก

15.00 น. : นำทุกท่านเดินทางสู่ เขาธงชัย เพื่อสักการะ พระพุทธกิตติสิริชัย มหาเจดีย์ภักดีประกาศ 9 ยอด และ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพบ้านกรูดที่งดงามเป็นที่ระลึก

16.30 น. : เดินทางเข้าสู่ที่พัก บ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ท เชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านลงทะเบียนเพื่อรับกุญแจเข้าห้องพักผ่อน ทำภารกิจส่วนตัว หรือว่ายน้ำในสระ (มีสระว่ายน้ำ 4 สระ)

18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบ้านเขียวซีฟู๊ด(3) หลังรับประทานอาหารเสร็จนำคณะเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 2 ดำน้ำเกาะทะลุ – เกาะสิงห์ - เกาะสังข์

เช้า : บริการอารหารเช้า ณ ห้องรีสอร์ท (4)

09.30 น. : นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบ้านคลองลึก ก่อนนำทุกท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะสังข์ สัมผัสความงามของโลกใต้น้ำ เพื่อดำน้ำชมปะการังหลากพันธ์ ดอกไม้ทะเลหลากชนิด  พร้อมฝูงปลาทะเลหลากสีสันแปลกตา

12.00 น. : รับประทานอาหารกล่องบนเรือ (5)

13.00 น. : นำคณะเดินทาง ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะทะลุ อีกจุดที่มีปะการังสวยงาม โดยเฉพาะเหล่าปลาการ์ตูน พร้อมพิสูจน์ ที่มาของ เกาะทะลุ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก..

16.00 น. : คณะเดินทางกลับถึงที่พัก..อิสระพักผ่อน..เล่นน้ำ ปั่นจักรยาน ตามอัธยาศัย

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 วัดอ่างสุวรรณ–วัดนาหูกวาง-วัดโบสถ์เหรียญบาท-ของฝากเพรชบุรี

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท(7) หลังรับประทานอาหารพักผ่อนอิสระ เล่นน้ำชายหาด

10.00 น. : อำลาที่พัก บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท ก่อนนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดอ่างสุวรรณ  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหนองหอย อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจดูเป็นวัดราษฎร์ธรรมดา ๆ ทั่วไปแต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่ อุโบสถของวัดนี้งดงามเป็เอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย เพราะเป็นโบสถ์ไม้ที่ทำมาจากต้นตาล

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวป้ามา (8)

13.00 น. : นำคณะเดินทางสักการะ หลวงปู่ทอง วัดนาหูกวาง วัดที่ชาวทับสะแกนับถือและเชื่อว่าศักดิ์สิทธิมาก ขอพรเททันใจ และนำคณะเดินทางสู่ วัดโบสถ์เหรียญบาท ชมศาลาล็อตเตอรี่ ที่ประดับด้วยล็อตเตอรี่หลายล้านใบ และโบถส์ เหรียญบาท ทำประดับด้วยเหรียญบาท จำนวน 3,700,000 บาท

16.00 น. : แวะซื้อของฝากที่ จ.เพชรบุรี ที่ ร้านชิดชนก หรือ แม่กิมลั้ง เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมหมอแกง ทองหยิบ นานาชนิด ตามอัธยาศัย   สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

19.00 น. : คณะเดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศมาตฐานตลอดการเดินทาง                                 
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 8 มื้อ     
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม   
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)
 • ค่าเรือท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์         
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ               
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ       
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ยึดมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 10 วันเก็บค่าใช้จ่าย 75%
 • ยกเลิกต่ำกว่า 10 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

ช่วงเดินทาง
17/01/2022 19/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
เดินทาง 17/01/2022 19/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/01/2022 23/01/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,490 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
  เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   28/01/2022 30/01/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,490 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
   เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04/02/2022 06/02/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,490 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
    เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/02/2022 20/02/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,490 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
     เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/02/2022 27/02/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      6,490 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
      เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       04/03/2022 06/03/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,490 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
       เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11/03/2022 13/03/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        6,490 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
        เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/03/2022 20/03/2022
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         6,490 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
         เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/03/2022 27/03/2022
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          6,490 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
          เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           01/04/2022 03/04/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           6,490 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
           เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            13/04/2022 15/04/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            7,490 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
            เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             15/04/2022 17/04/2022
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             7,490 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
             เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              22/04/2022 24/04/2024
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              6,490 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
              เดินทาง 22/04/2022 24/04/2024
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               29/04/2022 01/05/2022
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               7,490 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
               เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-บาท ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                13/05/2022 15/05/2022
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                6,490 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 20/05/2022 22/05/2022
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 6,490 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                 เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  27/05/2022 29/05/2022
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,490 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                  เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   17/01/2022 19/01/2022
                   รถตู้
                   5,990 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                   เดินทาง 17/01/2022 19/01/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    21/01/2022 23/01/2022
                    รถตู้
                    6,490 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                    เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     28/01/2022 30/01/2022
                     รถตู้
                     6,490 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                     เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      04/02/2022 06/02/2022
                      รถตู้
                      6,490 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                      เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       18/02/2022 20/02/2022
                       รถตู้
                       6,490 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                       เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        25/02/2022 27/02/2022
                        รถตู้
                        6,490 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                        เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         04/03/2022 06/03/2022
                         รถตู้
                         6,490 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                         เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          11/03/2022 13/03/2022
                          รถตู้
                          6,490 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                          เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           18/03/2022 20/03/2022
                           รถตู้
                           6,490 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                           เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            25/03/2022 27/03/2022
                            รถตู้
                            6,490 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                            เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             01/04/2022 03/04/2022
                             รถตู้
                             6,490 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                             เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              13/04/2022 15/04/2022
                              รถตู้
                              7,490 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                              เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-บาท ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               15/04/2022 17/04/2022
                               รถตู้
                               7,490 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                               เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
                               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-บาท ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                22/04/2022 24/04/2024
                                รถตู้
                                6,490 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                                เดินทาง 22/04/2022 24/04/2024
                                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 29/04/2022 01/05/2022
                                 รถตู้
                                 7,490 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                                 เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-บาท ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  13/05/2022 15/05/2022
                                  รถตู้
                                  6,490 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                                  เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   20/05/2022 22/05/2022
                                   รถตู้
                                   6,490 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                                   เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    27/05/2022 29/05/2022
                                    รถตู้
                                    6,490 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์เกาะทะลุ หาดทรายสวย..ทะเลใส @บ้านกรูด
                                    เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     จำนวนการเข้าชม 12 ครั้ง
                                     Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                     Share on social networks
                                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                     • Thai Smile Airways (WE)
                                     • พ.ย.64 - ม.ค.65
                                     • 4 วัน 3 คืน
                                     • 88 ครั้ง
                                     เริ่มต้น 14,900 บาท
                                     รหัส 024-0065
                                     4 วัน 3 คืน
                                     Thai Smile Airways (WE)
                                     เริ่มต้น 14,900 บาท
                                     • Nok Air (DD)
                                     • ม.ค.65
                                     • 3 วัน 2 คืน
                                     • 65 ครั้ง
                                     เริ่มต้น 7,799 บาท
                                     รหัส 008-0140
                                     3 วัน 2 คืน
                                     Nok Air (DD)
                                     เริ่มต้น 7,799 บาท
                                     • เดินทางมาเอง
                                     • พ.ย.64 - เม.ย.65
                                     • 3 วัน 2 คืน
                                     • 88 ครั้ง
                                     เริ่มต้น 3,899 บาท
                                     • Thai Airways (TG)
                                     • ม.ค.65 - มี.ค.65
                                     • 8 วัน 5 คืน
                                     • 46 ครั้ง
                                     เริ่มต้น 99,999 บาท
                                     รหัส 012-0308
                                     8 วัน 5 คืน
                                     Thai Airways (TG)
                                     เริ่มต้น 99,999 บาท
                                     ชื่นชอบ