ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง

พระธาตุดอยตุง – ดอยแม่สลอง – ผาฮี้ – ไร่ชา ไหว้พระ 3 วัด 3 สี ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชี้ฟ้า

ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง

รหัส 001-0369
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
41 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง – หมู่บ้านผาฮี้ - เชียงรายไนท์บาร์ซ่า

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.30 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE130 (หมายเหตุ เที่ยวบินและเวลาเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน)

10.00 น. : ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง รับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามโปรแกรม นำท่านเดินชม สวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ใกล้กับพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับการออกแบบให้สวยงามตลอด 365 วัน แปลงไม้ดอกหลากหลายพันธ์นับหมื่นดอกถูกจัดแต่งหมุนเวียนให้สวยงามไม่ซ้ำกันทั้งสามฤดู ปัจจุบันสวนแม่ฟ้าหลวงได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 13 ไร่ เป็นสวนหิน สวนน้ำ สวนปาล์ม และสวนไม้ประดับ รวมเนื้อที่สวนแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดเป็น 25 ไร่

จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่จัน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้า และได้ปักตุงหรือธงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นตุงตะขาบมีความยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดดอยปล่อยชายตุงปลิวสะบัดถึงที่ใดให้หมายเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ดอยนี้จึงได้ชื่อว่าดอยตุงมาจนถึงปัจจุบันนี้ พระธาตุดอยตุงเป็นปฐมเจดีย์แห่งล้านนา ตุง คือศรีเมือง ขวัญเมือง และเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา สถิตคู่พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดมา

นำท่านเดินทางไปยัง ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพร เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ตั้งอยู่ในภูมิประเทศแถบเทือกเขาสูง ด้วยความความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่าพันไร่ โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขา และลดหลั่นเป็นขั้นบันไดซึ่งดูสวยงามแปลกตากว่าไร่ชาที่อื่น ทำให้ไร่ชาฉุยฟงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงราย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชนเผ่าอาข่า หรือที่เรียกกันว่า หมู่บ้านผาฮี้
เป็นหมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติ สายลม และสายหมอก ที่ได้รับการสืบทอดการปลูกกาแฟจากบรรพบุรุษ ท่านสามารถเลือกลิ้มรสกาแฟ (ค่าเครื่องดื่มไม่รวมกับค่าทัวร์)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง ไนท์บาร์ซาร์ หรือถนนคนเดิน แหล่งตลาดนัดของยอดนักช้อปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมือง ซึ่งที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสินค้าของฝากที่ระลึก โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มาจากฝีมือของคนท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงราย

วันที่ 2 ภูชี้ฟ้า – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น

04.00 น. : นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูชี้ฟ้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงจากที่พัก) เพื่อพาท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า ณ จุดชมวิวของดอยภูชี้ฟ้า (ว่ากันว่าจุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ หัวสิงโต) อยู่ติดพรมแดนไทย-ลาว มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เพราะมีหน้าผาปลายยอดแหลม เป็นแนวยาวที่ชี้ไปบนฟ้าทางฝั่งประเทศลาว เลยทำให้เป็นที่มาของชื่อ ภูชี้ฟ้า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น หรือวัดขาว เพื่อชมศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติชาวล้านนา อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ สิงห์ปาร์ค หรือไร่บุญรอด เข้าชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ปลูกพืชหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวบาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บล็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้นานาพรรณ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพทางไร่จะมีรถนำเที่ยวแบบฟาร์มทัวร์และชมวิว 360 องศา (ไม่รวมค่าตั๋วนั่งรถรางชมไร่ท่านละ 100 บาท)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดนี้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่ง พระอาจารย์พบโชค ติสฺสว โส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม และสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ในการทำนายทายทัก ซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตน แล้วประสบความสำเร็จจึงมีคนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น

นำท่าเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น หรือวัดฟ้า ไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว ศิลปินท้องถิ่นของชาวเชียงราย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี – เมนูพิเศษสุกี้ยูนนาน - ไร่ชา 101 – วัดพระแก้ว - ตลาดหลวง - สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านขึ้นสู่ ดอยแม่สลอง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นอกจากนี้ดอยแม่สลองได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในยุคที่ พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ราวปี พ.ศ. 2520 – 2523) โดยมีการนำเข้าพันธุ์ชาและต้นสนมาปลูกแทนป่า กลายเป็นพื้นที่ปลูกไร่ชาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านบนดอยแม่สลองนี้ถูกตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านสันติคีรี” อันหมายถึงพื้นที่แห่งขุนเขาที่สงบสุข และผลิตภัณฑ์ชาจากชาวเขากลายเป็นสินค้าที่มีชื่อ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วประเทศเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศที่แสนสงบสุข

จากนั้นนำท่านแวะสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ลักษณะเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มประตูสวยงาม อยู่ห่างจากอุโบสถวัดสันติคีรีไม่มากนัก เป็นจุดที่มองวิวพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม ถ้าไม่ได้มาเยี่ยมชมสักการะถือว่ามาไม่ถึงดอยแม่สลอง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูพิเศษ สุกี้ยูนนาน) นำท่านเข้าสู่ ไร่ชา 101 เป็นจุดแวะเที่ยวของผู้ที่เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวดอยแม่สลองโดยจะมีจุดแวะซื้อของฝากเป็นผลิตภัณฑ์ชาจากในไร่ ถ้วยชา กาน้ำชา ที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ของสวนชาใกล้เคียง และหากใครอยากแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองก็มีบริการให้เช่าชุดถ่ายภาพด้วย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่าย ได้เวลาสมควร เดินทางกลับสู่เมืองเชียงราย

นำท่านเดินทางเข้าสักการะ วัดพระแก้ว หรือวัดแดง เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เดิมวัดพระแก้ว เชียงราย มีชื่อว่า วัดป่าญะ แต่ได้เกิดฟ้าผ่าที่องค์พระเจดีย์จนพังทลายลง และทำให้พบพระแก้วมรกตซ่อนไว้ในพระเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดพระแก้วนั่นเอง ในภายหลังก็ได้มีการอัญเชิญองค์พระแก้วมรกตจากที่นี่ไปอีกหลายเมือง จนมาถึงยังกรุงเทพฯ ความสวยงาม และความโดดเด่นของวัดพระแก้วแห่งนี้อยู่ที่ พระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระวิหารทรงเชียงแสนแบบล้านนา ประดิษฐานพระประธานชื่อ พระเจ้าล้านทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงาม นอกจากนี้ภายในวัดยังมี หอพระหยก เป็นอาคารทรงล้านนาโบราณสวยงาม และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล หรือพระหยกเชียงราย  หลักจากสักการะพรแก้วเสร็จพาท่านแวะตลาดหลวง (กาดหลวง) เพื่อซื้อของฝาก อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือ สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

20.45 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE137 (หมายเหตุ เที่ยวบินและเวลาเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน)

22.10 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

ช่วงเดินทาง
08/01/2022 10/01/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
6,666 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/01/2022 13/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  5,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
  เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/01/2022 31/01/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000
   ราคา
   6,666 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
   เดินทาง 29/01/2022 31/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/02/2022 14/02/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    6,666 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
    เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/02/2022 17/02/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     5,555 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
     เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/02/2022 28/02/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      6,666 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
      เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       05/03/2022 07/03/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       6,666 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
       เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15/03/2022 17/03/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        5,555 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
        เดินทาง 15/03/2022 17/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         26/03/2022 28/03/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         6,666 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
         เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          08/01/2022 10/01/2022
          Thai Smile Airways (WE)
          6,666 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
          เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           11/01/2022 13/01/2022
           Thai Smile Airways (WE)
           5,555 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
           เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            29/01/2022 31/01/2022
            Thai Smile Airways (WE)
            พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000
            6,666 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
            เดินทาง 29/01/2022 31/01/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             12/02/2022 14/02/2022
             Thai Smile Airways (WE)
             6,666 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
             เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              15/02/2022 17/02/2022
              Thai Smile Airways (WE)
              5,555 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
              เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               26/02/2022 28/02/2022
               Thai Smile Airways (WE)
               6,666 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
               เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                05/03/2022 07/03/2022
                Thai Smile Airways (WE)
                6,666 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
                เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 15/03/2022 17/03/2022
                 Thai Smile Airways (WE)
                 5,555 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
                 เดินทาง 15/03/2022 17/03/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  26/03/2022 28/03/2022
                  Thai Smile Airways (WE)
                  6,666 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง
                  เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   จำนวนการเข้าชม 41 ครั้ง
                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • รถโค้ช
                   • มี.ค.65 - เม.ย.65
                   • 4 วัน 2 คืน
                   • 31 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                   รหัส 003-0329
                   4 วัน 2 คืน
                   รถโค้ช
                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                   • เดินทางมาเอง
                   • พ.ย.64 - เม.ย.65
                   • 3 วัน 1 คืน
                   • 64 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,799 บาท
                   รหัส 010-0105
                   3 วัน 1 คืน
                   เดินทางมาเอง
                   เริ่มต้น 3,799 บาท
                   ชื่นชอบ