ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์

วัดดอยสุเทพ- บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร- วัดพระสิงห์- กาดมณี -โนกิแลนด์-ไร่ชาลุงเดช-วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง- วันนิมมาน – วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ-กาดหลวง

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์

รหัส 001-0268
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
39 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเชียงใหม่-ดอยสุเทพ-แม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ร้านกาแฟ- วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-วัดพระสิงห์

05.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน  ไทยสมายล์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.25น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยสมายล์เที่ยวบินที่ WE102 (หมายเหตุ: ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน)

08.45 น. : เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง  เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดินทางผ่านอนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล และเมื่อเดินทางถึงบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ นำท่านขึ้นรถราง(ค่าขึ้น-ลงรถราง รวมในทัวร์) เพื่อไปกราบสักการะพระธาตุด้านบน พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม ตามความเชื่อ หากได้มาสักการะและอธิษฐานขอพรเดินวนรอบพระธาตุ 3 รอบ และไหว้พระธาตุครบทั้ง 4 ทิศ เชื่อกันว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัย ขอพรจะสำเร็จสมหวังดังปรารถนา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)  นำท่านเดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก จากนั้นพาท่านแวะชมน้ำตกแม่กําปองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างดี และพาท่านแวะร้านกาแฟ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ และเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองของเชียงใหม่เรียกกันว่า หออิน-ทขิล อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ด้านหลังของเจดีย์หลวงเป็นแบบจำลองพระธาตุประจำปีเกิดต่างๆ ให้ทุกท่านได้มาสักการะขอพรอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2) 

วันที่ 2 ฮิโนกิแลนด์-ไร่ชาลุงเดช-วัดดาราภิรมย์ พระอารามหลวง-ถ่ายรูปประตูท่าแพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) จากนั้นพาท่านเพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆกับ ไร่ชาลุงเดช ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไร่ชาที่มีการปลูกต้นชาเป็นแนวขั้นบันไดไล่ลงไปตามแนวเขา สัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติที่มาจากใบชา อีกทั้งไร่ชาลุงเดชยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกทานได้ตามใจชอบ (ไม่รวมในราคาทัวร์) จุดเด่น ๆ มีทั้งถ่ายภาพมุมระเบียง จิบชากาแฟ แบบเก๋ๆ หรือถ่ายรูปกับสวนใบชา ก็ย่อมได้

นำท่านเดินทางสู่ ฮิโนกิแลนด์ อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการ โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไฮไลท์สำคัญของที่นี่อยู่ที่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทั้งหลัง ขนาดสูงกว่า 4 ชั้น เรียกได้ว่าอลังการแบบสุดๆ ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศสวยๆ ของภูเขาและธรรมชาติ ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเดินเพลินจนลืมเวลา แถมยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ แทบจะทุกตารางพื้นที่ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันงดงามแบบญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้เที่ยวชมตามอัธยาศัย แวะชม วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดป่าดาราภิรมย์มีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น นำท่านไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประตูท่าแพ ซึ่ง บริเวณนี้เป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ในสมัยอดีต เป็นกำแพงเมืองที่มีความสำคัญกับ ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4)

วันที่ 3 วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ-ร้านของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ โดยหลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้วประสบความสำเร็จ เช่น การถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานสำเร็จ เป็นต้น และบริเวณหน้าวัดดอยคำจะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ให้ท่านได้กราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และบนวัดพระธาตุดอยคำยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และสนามบินเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส  มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9) เมนู ข้าวซอย ขนมจีน

15.00น. : นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17.50 น. : ออกเดินทางจากเชียงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 165 (หมายเหตุ: ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน)

19.10 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
08/01/2022 10/01/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
6,666 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/01/2022 13/01/2021
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  5,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
  เดินทาง 11/01/2022 13/01/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/01/2022 31/01/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   6,666 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
   เดินทาง 29/01/2022 31/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/02/2022 07/02/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    6,666 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
    เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/02/2022 14/02/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     6,666 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
     เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15/02/2022 17/02/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      5,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
      เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       26/02/2022 28/02/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       6,666 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
       เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        05/03/2022 07/03/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        6,666 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
        เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12/03/2022 14/03/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         6,666 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
         เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          15/03/2022 17/03/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          5,555 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
          เดินทาง 15/03/2022 17/03/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26/03/2022 28/03/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           6,666 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
           เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            08/01/2022 10/01/2022
            Thai Smile Airways (WE)
            6,666 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
            เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             11/01/2022 13/01/2021
             Thai Smile Airways (WE)
             5,555 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
             เดินทาง 11/01/2022 13/01/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              29/01/2022 31/01/2022
              Thai Smile Airways (WE)
              6,666 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
              เดินทาง 29/01/2022 31/01/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               05/02/2022 07/02/2022
               Thai Smile Airways (WE)
               6,666 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
               เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                12/02/2022 14/02/2022
                Thai Smile Airways (WE)
                6,666 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
                เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 15/02/2022 17/02/2022
                 Thai Smile Airways (WE)
                 5,555 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
                 เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  26/02/2022 28/02/2022
                  Thai Smile Airways (WE)
                  6,666 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
                  เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   05/03/2022 07/03/2022
                   Thai Smile Airways (WE)
                   6,666 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
                   เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    12/03/2022 14/03/2022
                    Thai Smile Airways (WE)
                    6,666 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
                    เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     15/03/2022 17/03/2022
                     Thai Smile Airways (WE)
                     5,555 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
                     เดินทาง 15/03/2022 17/03/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      26/03/2022 28/03/2022
                      Thai Smile Airways (WE)
                      6,666 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์
                      เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       จำนวนการเข้าชม 39 ครั้ง
                       Share on social networks
                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                       • เดินทางมาเอง
                       • ธ.ค.64 - ต.ค.65
                       • 3 วัน 2 คืน
                       • 38 ครั้ง
                       เริ่มต้น 4,999 บาท
                       รหัส 033-0211
                       3 วัน 2 คืน
                       เดินทางมาเอง
                       เริ่มต้น 4,999 บาท
                       • เดินทางมาเอง
                       • พ.ย.64 - ม.ค.65
                       • 2 วัน 1 คืน
                       • 69 ครั้ง
                       เริ่มต้น 1,888 บาท
                       รหัส 030-0166
                       2 วัน 1 คืน
                       เดินทางมาเอง
                       เริ่มต้น 1,888 บาท
                       • VietJet Air
                       • ม.ค.65 - ก.พ.65
                       • 3 วัน 2 คืน
                       • 32 ครั้ง
                       เริ่มต้น 11,999 บาท
                       รหัส 007-0382
                       3 วัน 2 คืน
                       VietJet Air
                       เริ่มต้น 11,999 บาท
                       ชื่นชอบ