ทัวร์เที่ยวสุขใจไปนครนายก วันเดย์ทัวร์

ไหว้พระขอโชคลาภพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์และหลวงพ่อปากแดง-ชมอุทยานพระพิฆเนศ-ถ่ายรูปชิลๆ สวยๆ กับสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ยและทุ่งบัวแดง
น้ำตกนางรอง-เดินเล่นลอดซุ้มป่าไผ่อาราชิยาม่าเมืองไทย-ชิมและช้อปปิ้งกันที่ฟาร์มเมล่อน

ทัวร์เที่ยวสุขใจไปนครนายก วันเดย์ทัวร์

รหัส 014-0129
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
32 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ไหว้พระขอโชคลาภพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์และหลวงพ่อปากแดง- ชมอุทยานพระพิฆเนศ-ถ่ายรูปชิลๆ สวยๆ กับสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ยและทุ่งบัวแดง- น้ำตกนางรอง-เดินเล่นลอดซุ้มป่าไผ่อาราชิยาม่าเมืองไทย- ชิมและช้อปปิ้งกันที่ฟาร์มเมล่อน

06.30 น. : นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

07.30 น. : พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดนครนายก จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนครนายกและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ 09.00 น. นำท่านเดินทางถึง จ.นครนายก นำท่านไหว้พระที่พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ที่ตั้งขององค์พระพุทธรูปปางโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซ.ม.อีก 1,250 องค์เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลคือวันมาฆบูชานั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานพระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งศาสนาพราหมณ์ ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ย แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัด  นครนายกที่กำลังได้รับความนิยม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่น้ำตกนางรอง เป็นน้ำตกขนาดกลางลดหลั่นเป็นชั้นๆ ไม่สูงมาก มีความสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก มีน้ำตลอดปี

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองด่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทุ่งบัวแดง ที่มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ที่มีดอกบัวสีชมพูบานสะพรั่งสวยงามเต็มผืนน้ำ จากนั้นต่อด้วยการไปเช็คอินกันที่อุโมงค์ป่าไผ่หรืออาราชิยาม่าเมืองไทย เป็นอุโมงค์ไผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เอียงเข้าหากันระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตรจนกลายเป็นอุโมงค์ไผ่เขียวขจีที่สวยงาม ให้ท่านถ่ายรูปกับบรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไปวัดหลวงพ่อปากแดงเพื่อขอพรโชคลาภ จากนั้นปิดท้ายด้วยการแวะชมฟาร์มเมล่อน พ.ฟาร์ม เป็นฟาร์มเมล่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมฟาร์มเมล่อนปลอดสารพิษที่ปลูกในเรือนเพาะชำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ – บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ      999.-    บาท

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • ธ.ค.63 - ม.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 66 ครั้ง
เริ่มต้น 3,899 บาท
รหัส 007-0056
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,899 บาท
ชื่นชอบ