ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ วันเดย์ทัวร์

ไหว้พระอิ่มบุญวัดพระสมุทรเจดีย์ – ถ่ายรูปกับป้อมพระจุลฯและเรือรบหลวงแม่กลอง – บางกระเจ้า บ้านธูปหอมสมุนไพร
ช้อปปิ้งตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง – วัดอโศการาม – ชมช้างสามเศียรและพิพิธภัณฑ์ – ชิลๆ ที่บางปูถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เซรามิคคาเฟ่

ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ วันเดย์ทัวร์

รหัส 014-0130
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
32 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ไหว้พระอิ่มบุญวัดพระสมุทรเจดีย์-ถ่ายรูปกับป้อมพระจุลฯและเรือรบหลวงแม่กลอง - บางกระเจ้า - บ้านธูปหอมสมุนไพร-ช้อปปิ้งตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง วัดอโศการาม-ชมช้างสามเศียรและพิพิธภัณฑ์ - ชิลๆ ที่บางปูถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เซรามิคคาเฟ่

07.00 น. : นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

08.00 น. : พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

09.00 น. : เดินทางถึง จ.สมุทรปราการ นำท่านไหว้พระรับบุญที่วัดพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชาวบ้านเรียกพระประแดง เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และพลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานป้อมพระจุลจอมเกล้าหรือเรียกสั้นๆ ติดปากว่าป้อมพระจุล สร้างขึ้นในสมับรัชกาลที่ 5 เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส ให้ท่านชม  และถ่ายรูปกับเรือรบหลวงแม่กลอง เป็นเรือที่ต่อที่อู่เรือในประเทศญี่ปุ่น ปลดระวางประจำการเมื่อปี พ.ศ.2539 รวมระยะเวลาประจำการประมาณ 59 ปี นำท่านแวะชมบ้านธูปหอมสมุนไพร ตั้งอยู่ในชุมชนบางกะเจ้า สมุทรปราการ จากนั้นให้ท่านแวะเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้  ภายในตลาดมีร้านค้ามากมาย

บ่าย : นำท่านไหว้พระรับบุญที่วัดอโศการาม ตั้งอยู่ใน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วัดเก่าแก่ที่มีความ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร แห่งเมืองสมุทรปราการ สำคัญและเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม ก่อนเดินทางกลับที่สายลมแกเลอรี่บางปูเซรามิคคาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านอาหารและคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยงานเซรามิคต่างๆ มีมุมเก๋ๆ ให้ผู้มาเยี่ยมชมและผู้ที่มาใช้บริการได้ถ่ายรูปกับหลายมุม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ – บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
26/12/2020 26/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ วันเดย์ทัวร์
เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/12/2020 27/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ วันเดย์ทัวร์
  เดินทาง 27/12/2020 27/12/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   26/12/2020 26/12/2020
   รถตู้
   999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ วันเดย์ทัวร์
   เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    27/12/2020 27/12/2020
    รถตู้
    999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ วันเดย์ทัวร์
    เดินทาง 27/12/2020 27/12/2020
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Air Asia (FD)
     • ธ.ค.63 - ก.พ.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 52 ครั้ง
     เริ่มต้น 9,999 บาท
     รหัส 010-0087
     3 วัน 2 คืน
     Air Asia (FD)
     เริ่มต้น 9,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 2 คืน
     • 36 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,999 บาท
     • รถตู้
     • ธ.ค.63
     • 1 วัน 0 คืน
     • 31 ครั้ง
     เริ่มต้น 1,199 บาท
     ชื่นชอบ