ทัวร์เที่ยวสุขใจไปเพชรบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์

ชมวิวปลายแหลมหลวง-วัดถ้ำเขาหลวง-ร้าน ณ โรงนาคาเฟ่-โครงการชั่วหัวมัน-ร้านกาแฟบ้านร้อยปี-พระราชวังบ้านปืน-ช้อปปิ้งตลาดน้ำกวางโจว

ทัวร์เที่ยวสุขใจไปเพชรบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์

รหัส 014-0127
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
1,299 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
34 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ชมวิวปลายแหลมหลวง-วัดถ้ำเขาหลวง-ร้าน ณ โรงนาคาเฟ่-โครงการชั่วหัวมัน- ร้านกาแฟบ้านร้อยปี-พระราชวังบ้านปืน-ช้อปปิ้งตลาดน้ำกวางโจว

06.30 น. : นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

07.30 น. : พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

10.00 น. : นำท่านเดินทางถึง จ.เพชรบุรี นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก ปลายแหลมหลวง ตั้งอยู่ในเขต อ.บ้านแหลม และยังเป็นที่ตั้งของชุมชนแหลมผักเบี้ย หาดแห่งนี้ถือเป็นหาดที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมีทั้งทะเลและป่าไม้ในที่เดียวกัน ทำให้บริเวณหาดปลายแหลมหลวงนี้มีจุดถ่ายภาพสวยงามและได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทรายเม็ดแรกแห่งท้องทะเลอ่าวไทย ให้ท่านได้ถ่ายรูปสักครู่ ก่อนนำท่านเดินทางสู่วัดถ้ำเขาหลวง ตั้งอยู่ในเขต อ.ท่ายาง บนเขาหลวงเป็นภูเขาขนาดเล็ก มีหินงอกหินย้อยสีสันสวยงาม จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ร้าน ณ โรงนาคาเฟ่ และอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  กับเมนูหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่น ของหวาน เบเกอรี่ อาหารทานเล่นหรืออาหารจานเดียว ที่นี่เป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งในสไตล์แบบโรงนาออกแบบเก๋ทันสมัย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ใน อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอา  พระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากนั้นนำท่านแวะพักเบรกดื่มกาแฟหรือถ่ายรูปกับร้านที่ตกแต่งสไตล์โบราณกับร้านกาแฟบ้านร้อยปี ตกแต่งด้วยไม้เก่าและของสะสมโบราณรวมถึงบรรยากาศอันร่มรื่นของต้นไม้ต่างๆ สามารถถ่ายรูปสวยๆ ได้หลากหลายมุม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังบ้านปืนหรือพระราชวังรามราชนิเวศน์ เป็น  พระราชวังที่มีความงดงามสวย จากนั้นนำท่าน  เดินทางสู่ตลาดน้ำกวางโจว ตั้งอยู่ในเขต อ.หนองหญ้าปล้อง

19.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ – บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจองและถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
26/12/2020 26/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
1,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวสุขใจไปเพชรบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/12/2020 27/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  1,299 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวสุขใจไปเพชรบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
  เดินทาง 27/12/2020 27/12/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   26/12/2020 26/12/2020
   รถตู้
   1,299 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวสุขใจไปเพชรบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
   เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    27/12/2020 27/12/2020
    รถตู้
    1,299 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวสุขใจไปเพชรบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
    เดินทาง 27/12/2020 27/12/2020
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.63 - ม.ค.64
     • 3 วัน 3 คืน
     • 66 ครั้ง
     เริ่มต้น 4,899 บาท
     รหัส 007-0055
     3 วัน 3 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 4,899 บาท
     • Thai Lion Air
     • ธ.ค.63 - ม.ค.64
     • 4 วัน 3 คืน
     • 43 ครั้ง
     เริ่มต้น 13,999 บาท
     ชื่นชอบ