แดนเมฆหมอกบ้านรักไทย เยือนปายเสน่ห์แห่งขุนเขา วิถีเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว เหนือหน้าหนาวดีต่อใจ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม , K.T.K. TOUR ENTERPRISE
รหัส 007-0628
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - ส.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
9,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
21 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – อำเภอปาย – ปายแคนยอน – วัดพระธาตุแม่เย็น

05.00 : พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

07.30 : นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ114 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง และไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 400 บาท/เที่ยว)

08.50 : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปาย

นำท่านเดินทางสู่ ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ แล้วยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปาย และที่นี่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องปายอินเลิฟ  อีกด้วย

หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 2
บ้านจ่าโบ่ – บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ – ถนนคนเดินปาย

เช้า : บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเล็กๆ ในอำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่ย้ายมาจากห้วยยาว นอกจากนี้ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ที่เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมาเยื่อนแล้วจะต้องแวะเช็คอินที่ร้านด้วยความเก๋ของร้านที่ต้องนั่งห้อยขาทานก๋วยเตี๋ยวพร้อมกับชมทัศนียภาพวิวหลักล้านที่สวยงามของทิวเขา

นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้มีการขนานามว่า “ดินแดนโรแมนติกท่ามกลางสายหมอก” ที่รายล้อมด้วยหุบเขา มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,700 เมตร ช่วงหน้าหนาวอากาศที่นี้จะหนาวมาก สัมผัสบรรยากาศทีโอบล้อมไปด้วยขุนเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวิถีชีวิตที่รับอิทธิพลมาจากชาวยูนนาน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน … พิเศษเมนูขาหมูยูนนาน *ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเมนูกรณีร้านปิด*

 นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน้ำ มีหงส์ขาวและหงส์ดำเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนติก

นำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นตลาดก ลางคืนที่มีของขายหลากหลายอย่างอาทิ เสื้อผ้า ของกิน ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 3
จุดชมวิว หยุนไหล – หมู่บ้านสันติชล – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – ตลาดวโรรส – ชมคาเฟ่ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว หยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่ห์ของอำเภอปาย ยังร้องเรียกนักท่องเที่ยวจากทุกทิศ ให้เดินทางไปสัมผัส ยามเช้ามีทะเลหมอกให้ได้ชมกัน

นำท่านชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน อยู่จากตัวอำเภอปายประมาณ 4.5 กิโลเมตร  รอบๆ หมู่บ้านเป็นวิวภูเขาสวยงาม ประชากรของหมู่บ้านรุ่นบุกเบิกเป็นชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองไทย และปัจจุบันก็ได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคล้ายกับหมู่บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน โดยที่ผู้คนยังมีการแต่งกายคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชาวเขา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมไว้

นำท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095  บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองปาย สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

นำท่านแวะ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย-ปางมะผ้า หรือจุดชมวิวห้วยน้ำดัง ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จุดชมวิวแห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสกับอากาศเย็นบนยอดเขาสูง และวิวทะเลหมอกได้ในช่วง

เที่ยง :  บริการอาหารกลางวัน นำท่านซื้อของฝากที่ ตลาดวโรรส ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดใหญ่ ที่คนเชียงใหม่แทบทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอน ในแต่ละวันมีผู้คนมาแวะเวียนซื้อของกันเป็นจำนวน  นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่มีจากต่างจังหวัดมักจะมาแวะในวันสุดท้ายของทริปการเดินทาง เพื่อซื้อของฝากกลับไปฝากเพื่อนและครอบครัว

นำท่านเดินทางสู่ ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวยสไตล์ทรอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดิบชื้นเหมือนอยู่บนยอดดอย แต่เนรมิตไว้ในเมืองเชียงใหม่ มีบรรยากาศแบบสวนมีน้ำตก บ่อปลาคราฟ ที่จัดสวนได้อย่างลงตัว เมนูอาหารให้เลือกหลายเช่นLemon Tart,มูซช็อคโกแล็ต ที่ขึ้นชื่อเค็กส้ม,กาแฟดำ,ช็อคโกแลตนม ที่เป็นSignature,กาแฟสายไหม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเชียงใหม่

 20.20 น. : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ VZ121

21.40 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารพิเศษเช่น อิสลาม ทังสวิรัติ เจ หรือการแพ้อาหารที่ไม่สามารถร่วมทานอาหารในคณะได้
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 400 บาท/เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง กรณีจองทัวร์ต่ำกว่า 21 วันต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ
ช่วงเดินทาง
08/04/2022 10/04/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
9,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/04/2022 24/04/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  9,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
  เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   06/05/2022 08/05/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   9,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
   เดินทาง 06/05/2022 08/05/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/05/2022 22/05/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    9,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
    เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10/06/2022 12/06/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     9,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
     เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      24/06/2022 26/06/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      9,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
      เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       01/08/2022 03/07/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       9,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
       เดินทาง 01/08/2022 03/07/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        22/07/2022 24/07/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        9,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
        เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         05/08/2022 07/08/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         9,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
         เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/08/2022 21/08/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          9,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม
          เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ