บริการของ เรา

ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ระดับคุณภาพ ราคาคุ้มค่า คัดสรรแล้วเพื่อคุณ

บริการรับต่อวีซ่า / ใบอนุญาตทำงาน  VISA/Work Permit 外國人在泰國的工作許可證與居留證

 • บริการขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (Work Permit Service)
  新工作證申請服務
 • บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (Renewal Work Permit Service)
  工作證續簽服務
 • บริการต่ออายุวีซ่า Non-B 1 ปี (Non-B Visa Extension)
  非移民 Non-B 簽證續簽服務
 • บริการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Tourist และ Transit เป็นประเภท Non-B)
  更改簽證類別服務 (旅遊或轉機簽證改為非移民Non-B簽證)
 • บริการยื่นขออนุญาตกลับเข้าประเทศไทย (Thailand Re-Entry Permit Service)
  再入境許可證申請服務                                                                                                                         
 • บริการต่ออายุวีซ่าผู้ติดตาม (Non-O Visa Extension Service)
  非移民 Non-O 簽證續簽服務
 • บริการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa Extension Service)
  旅遊簽證續簽服務
 • บริการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับผู้ที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B Visa Teaching Purpose Extension Service)
  教師類別非移民 Non-B 簽證續簽服務
 • บริการต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ (Non-Immigrant ED Visa Extension Service)
  學生簽證續簽服務

 

ชื่นชอบ